Algemene voorwaarden vrijman-yoga-Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die deelneemt aan alle activiteiten van vrijman-yoga. Door deel te nemen aan een les, een consult of workshop ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van vrijman-yoga.
- Betaling geschiedt per bank onder vermelding van je naam, achternaam, lesdag en tijdstip op rekeningnummer NL06RABO0310649625 t.n.v. K.M. Vrijman.
- Betaling van de reguliere lessen 2019-2020 geschiedt altijd per overboeking in de weken:
P1: wk 34
P2: wk 45
P3: wk 5
P4: wk 16
- Betaling van een zwangerschapsyogales/partnerles of workshop dient altijd voor aanvang te zijn voldaan. Vermeld bij betaling naam, datum en soort les / workshop.
- Betaling van een privé yogales / consult kan direct daarna worden voldaan of middels factuur. Vermeld bij betaling naam, datum en soort les / workshop.
- Schriftelijke annulering (per mail) van een privé les, consult.
Tot 48u voor de geplande afspraak is annulering kosteloos. Bij annulering <48u voorafgaand aan de afspraak zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Er kan geen restitutie worden gegeven bij annulering binnen 24u voorafgaand aan de afspraak.
- Schriftelijke annulering (per mail) van een workshop. Tot >2 weken voor de workshop is annulering kosteloos. Tot >1 week voor de workshop wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Er kan geen restitutie worden gegeven bij annulering <1week voor de workshop of bij niet verschijnen.
- Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basis onderwijs. Echter om iedere groep 40 lessen aan te bieden wordt hier een enkele keer van afgeweken. Check daarvoor het jaarrooster.
- Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten.
-Tussentijds instromen is altijd mogelijk.
- Opzeggen kan. Je laat me uiterlijk 4 weken voor het einde van een termijn iets weten. Annuleer je later dan betaal je me nog €25,- onkostenvergoeding. Ik houd namelijk je plekje vrij.
- Tarieven/les en roostertijden kunnen worden gewijzigd. Ik informeer je hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 weken voor ingang van de wijziging.
- Je kunt gemiste lessen per kalenderjaar inhalen zolang er plek is in de groepen. Dit betekent wel dat je je vooraf tijdig voor een les afmeldt. Zo kan ik goed inschatten of er plek is in een les.
- Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
- Onder bijzondere omstandigheden kan een les komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt. vrijman-yoga behoudt zich het recht om maximaal 2 x/jaar een les te laten vervallen zonder vervanging of restitutie.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname aan de lessen. Ik ga ervan uit dat je mij vóór de les meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les.
- Vraag een rekening als je de kosten wil declareren bij je verzekeraar of werkgever.
- Voor het bijhouden van het ledenbestand en uitvoering van betalingen zal vrijman-yoga persoonlijke gegevens verzamelen. Zie voor meer info hieromtrent de online privacy verklaring.
- Foto’s die tijdens de les /workshop worden gemaakt kunnen geplaatst worden op de website van vrijman-yoga en sociale media kanalen tenzij je aan geeft dat je dit niet wilt.
- vrijman-yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermissing, diefstal of schade aan eigendommen of opgelopen letsel.